Priėmimo tvarka

Tėveliai, globėjai, norintys, kad jūsų vaikai mokytųsi Vilniaus Verkių mokykloje – daugiafunkciame centre, turi pasirūpinti, kad būtų įvertinti jų vaikų poreikiai ir paskirtas specialusis ugdymas. Tam reikia kreiptis į Vilniaus psichologinę pedagoginę tarnybą, esančią Vivulskio g. 2A, tel. 8 5 2650 908. Su savimi turėti vaiko gimimo liudijimą.

Tarnyboje gavę vaiko vertinimo išvadas (formos Nr.7,8) ir poliklinikoje išduotą mokinio sveikatos pažymėjimą atvykite į mokyklą.

Į mokyklą priimami sutrikusio intelekto, turintys specialiųjų poreikių, kompleksinę negalią vaikai ir jaunuoliai nuo 7 iki 21 metų amžiaus, vadovaujantis Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadomis, tėvų ar globėjų (vaikų iki 14 metų) prašymu, vaikų nuo 14 metų prašymu ir tėvų ar globėjų sutikimu. Mokykloje mokoma lietuvių, rusų, lenkų kalbomis.

 

Reikalingi dokumentai:

1. Vaiko gimimo liudijimo nuorašas;
2. Pasas (jei vaikui sukako 16 metų);
3. Dokumentai apie vaiko sveikatos būklę – medicininė kortelė;
4. Asmens specialiųjų ugdymo poreikių įvertinimo lapas;
5. Baigto mokslo pažymėjimas (išskyrus 1 klasės moksleivius);

 

Moksleivių priėmimo į Vilniaus Verkių mokyklą – daugiafunkcinį centrą tvarka:

1. Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo paslaugų teikėjo įforminami rašytine sutartimi;
2. Mokymosi sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu pasirašo tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais;
3. Vaikas nuo 14 metų mokymosi sutartį sudaro turėdamas raštišką vieno iš tėvų (globėjų) sutikimą;
4. Sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;
5. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmosios mokymosi dienos;
6. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje;
7. Pasirašius mokymo sutartį, mokinys įtraukiamas į abėcėlinę knygą, formuojama jo asmens byla;
8. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje;
9. Mokinio ugdymo programa koreguojama atsižvelgiant į gautus jo išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kuriuos atsiunčia mokymo įstaigos.
10. Moksleiviui, sulaukusiam 21 metų, mokymo trukmė gali būti pratęsta 2-3 metams, kol bus baigta ugdymo programa.
11. Mokinių priėmimas įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

Į mokyklą moksleiviai priimami (ir išleidžiami) ištisus metus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

Įsakymas dėl mokinių priėmimo komisijos sudarymo: Priėmimo komisija

Mokinių priėmimo tvarkos aprašas: Priėmimo tvarka

Mokinių priėmimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Jurgita Ivaškeviečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė – Vida Makauskienė, vyr. spec. pedagogė.

Nariai:

Violeta Klimienė – ugdymo skyriaus vedėja. 

Greta Sinkevičienė – socialinė pedagogė metodininkė.

Zina Driukienė – logopedė metodininkė

Daiva Talutytė – psichologė.

Irma Ogylbienė – mokytoja.