Socialinių įgūdžių ugdymo grupė

 

Socialinių įgūdžių ugdymo programa skirta asmeniui, turinčiam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo poreikių dėl intelekto sutrikimo, ir baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, arba specialiąją pagrindinio ugdymo programą.

Programos paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos, ugdyti gyvenime būtinas bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus, praktinius gebėjimus ir savarankiškumo įgūdžius (gebėjimo pasirūpinti savimi, savo aplinka), suteikti žinių, elementarių gebėjimų bei nuostatų, padėsiančių pagal galimybes būti veikliam, dalyvauti kartu su kitais laisvalaikio, užimtumo veiklose, integruotis visuomenėje.

Ugdymas organizuojamas dalykų arba veiklų principu, atsižvelgiant į mokinio gebėjimus ir galias.

Programa įgyvendinama vadovaujantis programos aprašu, socialinių įgūdžių ugdymo programomis ir bendraisiais ugdymo planais.

Programos trukmė – 3 metai (iki 21 metų asmeniui).

Programą rengia mokykla, sudarydama trejų metų individualią ugdymo programą mokiniui, atsižvelgus į jo poreikius ir galimybes, vadovaujantis pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos rekomendacijomis.

Programa orientuota į asmens bendrųjų kompetencijų ugdymą, siekiama ugdymo funkcionalumo, t.y. mokinys supažindinamas su praktiniais gyvenimo aspektais, įvairiomis darbo ir veiklos sritimis.

Socialinių įgūdžių ugdymo programa – laisvai pasirenkama asmens, turinčio intelekto sutrikimą ir nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymo poreikius, arba parenkama jo tėvų (globėjų, rūpintojų).

Šiuo metu grupėje mokosi 5 moksleiviai. Daug dėmesio užsiėmimų metu skiriama įvairiai meninei veiklai, savarankiškumo ir kūrybiškumo ugdymui. Su grupe dirba specialieji pedagogai , mokytojos padėjėja bei švietimo pagalbos specialistai.