Spec. pagrindinis ugdymas

Specialioji pagrindinio ugdymo programa skirta sutrikusio intelekto bei turintiems kompleksinių sutrikimų (intelekto sutrikimas yra sutrikimų derinio dalis) mokiniams. Programoje sudarytos galimybės diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į mokinių intelekto sutrikimo laipsnį, intelekto sutrikimo ir kitų sutrikimų derinių įvairovę, individualius mokinių gebėjimus bei poreikius. Programos trukmė – 5 metai.

Programos turinį sudaro šie privalomi dalykai bei ugdymo sritys: dorinis ugdymas, lietuvių kalba, mokymosi (gimtoji) kalba (nelietuvių mokyklose), matematika, pasaulio pažinimas, gamtamokslinis ugdymas, informacinės technologijos, socialinis ugdymas, meninis bei technologinis ugdymas, kūno kultūra bei specialiosios pamokos. Specialiosios pagrindinio ugdymo programos turinyje nėra fizikos, chemijos, užsienio kalbos dalykų.

Žymiai ir labai žymiai protiškai atsilikusių, turinčių įvairių regos, klausos, judesio ir padėties sutrikimų, ugdymo programos turinį sudaro šios veiklos sritys: dorinis ugdymas, komunikacinė, pažintinė, orientacinė, meninė, fizinė bei specialioji veiklos. 

Nelygu sutrikimų pobūdis, ypatingą programos turinio dalį sudaro ugdymas specialiųjų pamokų metu, skirtų klasės (grupės) mokinių sutrikimą ar negalę kompensuojamiesiems įgūdžiams ugdyti: gydomoji kūno kultūra, logopedinės, tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybos.